liam
Megenai LIAM

Ditubuhkan pada tahun 1974, Persatuan Insurans
Hayat Malaysia (LIAM) merupakan persatuan
perdagangan yang didaftarkan di bawah Akta
Pertubuhan 1966. LIAM mempunyai 14 ahli, yang mana
daripada jumlah ini 14 adalah syarikat insurans hayat
dan 2 syarikat insurans semula hayat.
liam
Megenai LIAM

Ditubuhkan pada tahun 1974, Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) merupakan persatuan perdagangan yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966. LIAM mempunyai 14 ahli, yang mana daripada jumlah ini 14 adalah syarikat insurans hayat dan 2 syarikat insurans semula hayat.
liam

Objektif LIAM ialah mempromosikan industri insurans hayat yang progresif; meningkatkan pemahaman dan kesedaran orang ramai tentang insurans hayat; meningkatkan imej dan profesionalisme industri insurans hayat serta menyokong pihak-pihak berkuasa kawal selia dalam membangunkan industri yang teguh.


liam

Misi dan Visi


 
  • Menggalakkan dan mewujudkan satu struktur yang kukuh di Malaysia
  • Menggalakkan pemahaman awam dan penghargaan terhadap insurans hayat
  • Meningkatkan profesionalisme kakitangan dan ejen melalui latihan dan pendidikan berterusan
  • Menggubal peraturan dan garis panduan untuk memupuk amalan perniagaan yang baik
  • Memberi sokongan kepada pihak berkuasa dalam membangunkan industri yang kuat dan sihat
  • Meningkatkan imej industri hayat melalui pengawalseliaan sendiri